המלחמה בדרום

 

במשך מבצע עופרת יצוקה התרחשו ניסים רבים. מרבית הטילים פגעו ברכוש בלבד ללא נפגעים בגוף. אנו מודים לה' על ניסיו ועל נפלאותיו שבכל יום.

ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"